Thirrje per Aplikime

Programi i nën-granteve për të mbështetur OSHC-të në zbatimin e projekteve të ndërmarrësisë së gjelbërt

Projekti i financuar nga BE “Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër” (NAGE), fton OShC-të të aplikojnë me projekt-propozime në kuadrin e programit të tij të nën-grantimit për të mbështetur OShC-të në zbatimin e projekteve të ndërmarësisë së gjelbër.

NAGE – Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër, një projekt i zbatuar nga Rrjetet e Zhvillimit Rural nga Shqipëria, Republika e Maqedonisë së Veriut, Kroacia, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi – anëtarë të Rrjetit Ballkanik të Zhvillimit Rural (BRDN) ofron mbështetje për të rritur ndikimin politik dhe vendimmarrës të BRDN dhe të antarëve të tij, përmes përfshirjes në proceset e reformimit te programeve dhe politikave rurale e bujqësore me synim prezantimin e konceptit të ekonomisë së gjelbër.

Programi i nën-grantimit të NAGE përmes dhënies së granteve të vogla për zbatimin e nismave të sipërmarrjes së gjelbër nga OSHC-të nga vendet e synuara do të mundësojë zbatimin e projekteve të rëndësishme për komunitetet vendore, duke forcuar aftësitë e OSHC-ve më të vogla. Shuma totale për aplikime është 126,000 EUR e cila do të mbështesë 36 grante në 6 vendet e synuara.

Përmes kësaj Thirrje për aplikime Rrjeti i Organizatave per Zhvillim Rural te Kosoves, si partner zbatues i projektit, synon t’iu akordojë 6 organizatave nga Kosova grante për zbatimin e nismave të tyre që synojnë inicimin dhe pilotimin e sipërmarrjes së gjelbër. Thirrja është në shumën totale prej 21,000 EUR dhe secili grant varion nga 3,000 deri në 3,500 EUR. Kohëzgjatja e projekt propozimeve nën këtë Thirrje varion nga 3 në 6 muaj.

Meqenëse bëhet fjalë për grante të vogla, inkurajohen OShC-të të mos ngurrojnë të aplikojnë me oferta financiare që afrohen me kufirin e sipërm të granteve (3,500 Euro). Gjithashtu, për shkak të gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore, bilanci i organizatës për vitin 2019 mund të paraqitet pas datës 31 Korrik 2020.

Afati për dërgimin e projekt-propozimeve është 1 maj 2020 ora 23:59.

Thirrja e plotë për aplikantët dhe të gjitha dokumentet përkatëse janë në dispozicion për t’u shkarkuar më poshtë (shqip):