Për ne

Vizioni i RROZHRK-së

Promovimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve dhe i partneritetit ndërmjet sektorëve të ndryshëm të komunitetit rural në Kosovë përmes aktiviteteve të avokimit që synojnë zhvillimin e qëndrueshëm rural.

Zona gjeografike ku RROZHRK është aktive:

Bazuar në faktin që RROZHRK është rrjet nacional, aktivitetet e saj shtrihen në mbarë Republikën e Kosovës, me fokus të veçantë në zona / lokalitete rurale.

Qëllimet e organizatës:

Avancimi i qasjes dhe bashkëpunimit ndërmjet organizatave të ndryshme të profilit të përafërt, për të shkëmbyer ide, informata, përvoja si dhe për të promovuar ndihmën dhe organizimin e aktiviteteve në fushën e zhvillimit rural’

Promovimi i zhvillimit të komunitetit rural dhe mardhënieve ndërmjet sektorëve të ndryshme të komunitetit rural në Kosovë;

Angazhim në promovimin e kushteve më të mira për  zhvillim të qëndrueshëm të zonave rurale, duke përmirësuar kualitetin e jetës në to.

Fushat tematike ku RROZHK ka më shumë ekspertizë:

RROZHRK, ka ekspertizë të konsiderueshme në:

  • Avokim dhe rrjetëzim për zhvillim të qëndrueshëm të zonave rurale:
  • Integrim të të rinjve dhe grave;
  • Ndërtim të kapaciteteve të shoqatave të grave dhe të rinjve nga zonat rurale;
  • Zhvillim dhe promovim të Politikave të Zhvillimit Rural;
  • Promovim të Qasjes LEADER;
  • Promovim dhe mbështetje të politiave për zhvillim ekonomiko-social të zonave rurale;

Fokus i RROZHRK-së janë: zhvillimi rural, përfshirë zhvillimin agro-ekonomik si dhe rrjetëzimi i akterëve / komunitetit rural

Llojet e aktiviteteve ku RROZHRK ka më shumë eksperiencë:

RROZHRK si rrjet nacional mbështet aktivitete dhe implementon kampanja veçanërisht në: fuqizimin e ideve të fermerëvë të rinj, fuqizimin e shoqatave të vogla të fermerëve, themelimin e organizatave lokale në zona rurale si dhe mbështet partneritetin dhe bashkëpunimin  shoqata të pyjeve dhe vreshtarëve si dhe me komunitetin e biznesit

Target grupet – grupet e synuara:

Si grupe të synuara të RROZHRK-së janë: akterët e komunitetit dhe sektorit rural përfshirë: banorët e zonave rurale, shoqatat e të rinjve, shoqatat e grave, individët, grupet aktive, institucionet lokale dhe qendrore që mbulojnë në fushën e zhvillivimit rural.