Ndikimi ekonomik i pandemisë COVID-19 në ndërmarrësinë e grave